Az Igazgatóság

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatai több, mint 35 éves múltra tekintenek vissza.

Egyetemünk nemzetközi kapcsolatrendszere a BME egyik stratégiai tényezője. Fejlesztése során olyan jellegű nemzetközi kapcsolatok építésére törekszünk, amelyek előmozdítják kutatási és oktatási tapasztalatok, pályázati lehetőségek, valamint a hallgatói mobilitás különböző formáinak kibontakozását. Ennek megvalósításában nyújt segítséget és tölt be aktív szerepet Igazgatóságunk.

Együttműködéseink földrajzilag rendkívül széles spektrumot fednek le. A szomszédos országok felsőoktatási intézményeivel kialakított kapcsolatok – köszönhetően számos ösztönző eszköz jótékony hatásának is – az Egyetem számára régóta nagy jelentőséggel bírnak. Ilyen támogató nemzetközi kezdeményezés pl. a CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) közép-európai felsőoktatási csereprogram életre hívása.

Szintén a regionális együttműködés hivatalos fórumaként funkcionál a bécsi, a pozsonyi, a prágai és a budapesti műszaki egyetemek rektorainak kezdeményezésére létrehozott 4xTU LIGA. A csoport alkalmat ad a hasonló érdeklődésre számot tartó kérdések megvitatására, melynek érdekében évente kerül sor konzultációs fórumra a rektorok részvételével. Közös álláspontok kialakítása, oktatási kérdések megvitatása, együttműködések megerősítése, közös projektek kidolgozása és pályázatok beadása jelentik a Liga legnagyobb hozzáadott értékét.

Az Egyetem tudományos kapcsolataiban fontos szerepet játszanak a határon túli területek magyar egyetemei is. Ennek fényében élénk kapcsolatokra törekszünk a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a Kassai Műszaki Egyetemmel vagy pl. a Novi Sad-i Egyetemmel is. A jelenlegi egyetemi vezetés számára kiemelt prioritást jelent az ezekkel az intézményekkel való együttműködés. Ezt az együttműködést hivatott erősíteni a már említett CEEPUS hálózat is, vagy a magyar Állam által életre hívott Makovecz Program – Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram, amely a külhoni magyar nyelvű felsőoktatást kívánja támogatni. 

A német nyelvterületeken működő felsőoktatási intézményekkel hagyományosan élénk kapcsolatokat ápol az Egyetem. A Bécsi Műszaki Egyetemmel több tekintetben is szoros a kapcsolat, számos csereprogram, közös kutatási projektek és több évtizedes múltra visszatekintő személyes kapcsolatok jelentik az együttműködés különböző formáit. A németországi egyetemközi kapcsolatok tekintenek vissza a legrégebbi múltra. A német egyetemekkel (Drezdai Műszaki Egyetem, Berlini Műszaki Egyetem, Karlsruhei Fridericiana Egyetem, Aacheni Rajna-Wesztfáliai Műszaki Egyetem) kiterjedt, közös munkatervekre épülő együttműködéseink vannak aktív vendégoktatói és hallgatói cserékkel. A német egyetemek az ERASMUS programban is népszerű célpontok. A Karlsruhei Egyetemmel kidolgozásra került egy kettős diplomát nyújtó képzés is, melynek keretében évente több hallgatónak is lehetősége van a két intézmény által kiadott közös, kettős diplomát megszerezni.

A Baltikum és Skandinávia felsőoktatási intézményei is fontos partnerek, velük főként a CESAER szervezetben működünk együtt.

A távol-keleti kapcsolatokat érintve a felsőoktatás terén is jól érzékelő trend az utóbbi években a kínai jelenlét erősödése, aminek eredményeként a magyar-kínai felsőoktatási kapcsolatrendszerben is erőteljes élénkülés tapasztalható. Jelentős kapcsolati potenciált jelentenek a fejlettebb kínai tartományokban székelő és az évente közzétett rangsorok élmezőnyében található kínai egyetemek.

A japán és a szingapúri felsőoktatási intézményekkel évek óta intenzív hallgatói mobilitás működik. Mindkét ország kormánya anyagilag is erőteljesen ösztönzi a cserekapcsolatokat, ezzel is hozzájárulva a külföldi tudás- és tapasztalatszerzés előmozdításához. Ebből a régióból a Hokkaido, az Osaka és a Waseda Egyetemek, valamint a Szingapúri Nemzeti Egyetem a fő partnerek. Posztdoktori együttműködésre ad lehetőséget a Shizuoka Egyetem – Suzuki Alapítvány ösztöndíja.

A fentiek mellett több évtizedes múltra visszatekintő együttműködésünk van Vietnammal, melynek keretében csereprogram formájában fogadunk és küldünk hallgatókat évről évre.

Az USA felsőoktatási intézményeivel nem az Európában szokásos egyetemközi szerződések állnak előtérben, az amerikai egyetemekkel inkább az egyes tanszékek, oktatók, kutatók pályázati együttműködése a jellemző (Vanderbilt Egyetem, Virginiai Egyetem, FloridaTech). Ebben a térségben is jelentősen bővült a mobilitási programkínálat a hallgatóink számára, amely révén graduális és/vagy szakmai ösztöndíjas továbbképzésekre (PhD, MBA) nyílik lehetőség például a McDonnell International Scholars Academy ösztöndíjprogram keretében.

A nemzetközi kapcsolatok mellett, de azt szorosan támogatva, az Igazgatóság számos pályázati lehetőséget kínál mind a hallgatók, mind az oktatók számára. Ezek között is kiemelkedik a Tempus Közalapítvány által koordinált ERASMUS mobilitási program, mely Egyetemünkön is nagy népszerűségnek örvend mind hallgatói, mind pedig oktatói körben.

Intézményünk a fentiek mellett részt vesz a szintén az ERASMUS neve alatt futó kreditmobilitási programban is, amelynek keretében elsősorban Európán kívüli országokkal van mód csereprogramot kialakítani. A program sikerének kulcsa a személyes kapcsolatokon alapuló közös kutatási és oktatási tevékenység.

Ugyanakkor nem csak az ERASMUS program keretében van lehetőség hallgatói vagy oktatói mobilitásra, hanem – mint az fentebb bemutatásra került -, számos Európán kívül működő egyetemmel van csereszerződésünk melyek elsősorban a hallgatók számára kínálnak lehetőséget a külföldi tapasztalatszerzésre.

A mobilitási programok és bilaterális kapcsolatok mellett fontos eleme nemzetközi stratégiánknak a nemzetközi szervezetekben való aktív részvételünk, amely szintén módot ad a már meglévő kapcsolatok erősítésére, közös projektekben való részvételre, közös oktatási platformok kialakítására, és nem mellékesen új kapcsolatok is létrejöhetnek általa.  

Egyetemünk tagja a jelenleg 23 ország 56 felsőoktatási intézményét, köztük kiemelkedő műszaki egyetemeket is tagjai között tudó T.I.M.E [Top International Managers in Engineering/Top Industrial Managers for Europe] hálózatnak. A hálózat célja a tagok együttműködésében közös egyetemi képzések megvalósítása. A közös képzés sikeres befejezését követően a hallgatók megkapják mindkét részt vevő partnerintézmény közös diplomáját. Ezen túlmenően a T.I.M.E szervezeti tagságunk keretében lehetőségünk van részt venni az ATHENS programban is, amely rövid távú, de annál intenzívebb hallgatói mobilitásra ad módot, amelynek során a hallgatók egyhetes programokon vehetnek részt az ATHENS partner egyetemeken, így betekintést nyerhetnek az ott folyó oktatásba és később hosszabb időszakra is visszatérhetnek oda pl. az ERASMUS program keretében.

A frankofón kapcsolatokat illetően az Egyetem régóta teljes jogú tagja a Frankofón Egyetemek Világszervezetének (AUF), amely kifejezetten a részben vagy teljesen franciául oktató felsőoktatási intézmények világszervezete. A Szövetség célja a felsőoktatás, kutatás terén elősegíteni az együttműködést számos akcióprogramján, ösztöndíj-felhívásán, kutatói adatbázisán keresztül.

A fentieken túl az Egyetem tagja több jelentős egyetemi szervezetnek, így pl. a SEFI-nek is. A SEFI [Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs; European Society for Engineering Education], azaz az európai mérnökképzési társaság a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata, melynek célja, hogy hozzájáruljon a mérnökképzés fejlesztéséhez, valamint a mérnökképzés társadalmi és szakmai pozíciójának előmozdításához. Az európai egyetemek legkiterjedtebb képviseletét az EUA (European University Association) látja el az EU döntéshozó szervei felé, a szervezetnek 50 országból több mint 800 felsőoktatási intézmény, köztük Egyetemünk is a tagja, célja az európai uniós és más nemzetközi felsőoktatási intézmények közötti együttműködés elősegítése, kutatás-fejlesztés támogatása, akkreditáció és minőségbiztosítás előmozdítása, egy minőségirányítási értékelő program bevezetése, valamint egy doktori programokat támogató projekt. Hasonlóan széles körű tagsággal rendelkezik az IAU (International Association of Universities) nemzetközi szövetség is, melyet 1950-ben alapítottak, a szervezet fő célkitűzése, hogy a felsőoktatást az UNESCO és más felsőoktatási szervezetek felé képviselje, valamint lehetőséget nyújtson az intézmények és szervezetek felsővezetőinek a folyamatos kapcsolattartásra, az aktuális kérdések megvitatására. A BME 2020 óta tagja az IAU-nak.

Szintén az Egyetem nemzetköziesítési törekvéseit szolgálják az Igazgatóság munkatársainak részvételei a nemzetközi hallgatótoborzó vásárokon, ahol lehetőség nyílik Egyetemünk népszerűsítésére és új külföldi hallgatók bevonzására.

 

ERASMUS ADATOK

A BME Erasmus kódja: HU BUDAPES02

A BME Erasmus Charter (ECHE) kódja: 46968-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE

A BME PIC azonosítója: 999904228

ERASMUS CHARTER 2014-2021

Policy statement 2014-21

ERASMUS CHARTER 2021-2027

Erasmus+ hallgatói charta 2021-27

Erasmus Policy Statement 2021-27